C. WULANGAN 3

WULANGAN 3

Mata Pelajaran   : Bahasa Jawa

Kelas/ Semester  : X/ Ganjil

I. NYEMAK

A. Kawaosa sesorah ing ngandhap menika kanthi premati!

NUWUHAKEN RAOS TRESNA BUDAYA JAWI TUMRAP GENERASI MUDHA KANTHI NYINAU BASA, SASTRA TUWIN BUDAYA JAWI

Nuwun,

Agunging pakurmatan konjuk dhumateng para rawuh, kakung sumawana putri, mirungganipun dhumateng para kadang mudha ingkang tansah manggih karaharjan. Nyuwun agunging pangaksama wondene kula sampun kumawantun madeg matur wonten ing ngarsa panjenengan sadaya, nun inggih awit saking adrenging manah anggen kula badhe ndherek urun rembag menggah babagan kawontenanipun budaya Jawi tumrap generasi mudha.

Para lenggah ingkang kinurmatan,

Wonten ing kalodhangan wekdal punika kula badhe ngaturaken andharan  ingkang magepokan kaliyan prekawis tresna marang budaya Jawi kanthi sesirah: “Nuwuhaken raos tresna budaya Jawi tumrap generasi mudha kanthi nyinau basa, sastra tuwin budaya Jawi”. Minangka purwakaning andharan sumangga tansah ngaturaken puja-puji panuwun dhumateng Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, ingkang datan kendhat tansah paring lumunturing kanugrahan tumanduk dhumateng kula lan panjenengan sadaya. Sahingga kanthi kanugrahan gadhuhaning Gusti makaten kalawau, ing kalenggahan punika kula lan panjenengan sadaya kuwawi kempal manunggal, nyawiji kanthi kebak ing karaharjan miwah kabagaswarasan, kalis ing rubeda nir ing sambekala.

Para lenggah ingkang satuhu bagya mulya,

Sampun kasub bilih Ngayogyakarta punika katelah kitha pendhidhikan, ingkang tegesipun minangka papan ngangsu kawruh menggahing samukawisipun ngelmi tumrap para siswa ingkang mijil saking laladan Ngayogyakarta menapa dene kitha sanes ing wewengkon nuswantara, kepara malah wonten ingkang saking negri manca. Ngayogyakarta ugi  mujudaken kitha budaya, awit Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat minangka punjering kabudayan adiluhung Jawi ing tlatlah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dumugi ing samenika taksih nguri-uri adat budaya Jawi murih mekar saha ngrembakanipun. Manut ewah gingsiring jaman, kanyata sapunika kathah para mudha saking laladan Ngayogyakarta piyambak ingkang sampun kesupen, nglirwakaken, kepara malah nilaraken bab basa, sastra tuwin budaya Jawi punika. Temtunipun prekawis punika dados tanggeljawab saha penggalihan kita sedaya.

Para lenggah ingkang satuhu kinurmatan,

Kula pitados bilih para lenggah, para sutresna Jawi punika boten badhe lila menawi basa, sastra tuwin budaya Jawi punika ical kasileb ing jaman, kerem ing kahanan, kasoran dhateng budaya sanes. Ananging sedaya punika boten cekap namung dipuneman-eman kemawon. Sedaya punika betah lampah, penggalihan, kepedulian, kawigatosan, tuwin tumindak nyata ingkang kedah katindakaken magepokan kaliyan babagan punika. Kadospundi saha punapa kemawon kupiyaning kita sedaya murih masarakat Jawi, mliginipun para generasi mudha ingkang dados agul-aguling bangsa punika nresnani saha nggilut dhateng budaya Jawi?

Para lenggah ingkang satuhu bagya mulya,

Mangga samya nglodhangaken wekdal, nglonggaraken saha ngeningaken penggalih kagem nintingi sedaya punika. Wonten ing era globalisasi samangke, bangsa Indonesia katuntut siaga saha tanggap ing babagan punapa kemawon kalebet ewahing budaya. Bab punika boten saged kasandhet amargi budaya punika asipat dinamis, boten statis saha tansah pados bentuk enggal nuting jaman kalakone, kados siklus organisme. Namung makaten, ampun ngantos budaya Jawi kanthi gampil kalindhes kepara dene kasoran dhateng budaya modhern ing era globalisasi punika. Ing wanci punika kathah bangsa manca ingkang sinau sarta nggilut budaya Jawi, punapa bakal kalakon ing mangke kula lan panjenengan sadaya kedah nyinau budaya Jawi ing negari manca? Mlebetipun muatan lokal basa Jawi ing pamulangan dhasar ngantos menengah punika panci salah satunggaling kupiya kagem nyembadani perkawis icalipun budaya Jawi. Siswa dipunwulang wuruk babagan basa, sastra tuwin budaya Jawi kanthi pangajab sageda nuwuhaken raos tresna, andarbeni saha angrungkebi dhateng budayanipun piyambak. Sedaya punika betah metode saha cara ingkang cocog dhateng jiwaning para mudha, boten kedah lugu, lugas lan mlaha menapa wontenipun. Langkung betah variasi, kombinasi, kolaborasi, saha eksperimen kagem mujudaken sedayanipun. Dene asilipun boten nguciwani, katitik saking kegiyatan-kegiyatan budaya, taksih kathah para mudha ingkang purun nyartani. Kadosta ing pentas drama Jawa, karawitan, kolaborasi etnik-modhern, beksan, macapat, kethoprak, lan sanes-sanesipun.

Para lenggah ingkang satuhu bagya mulya,

Modhernisasi saha globalisasi panci nuwuhaken perkawis ingkang manekawarna. Sinten ingkang boten siaga badhe kalindhes tuwin kasoran, wondene ingkang siaga bakal katon manjila. Trep kaliyan kahanan ing jaman edan punika, kula lan panjenengan sedaya kedah emut, eling lan waspada kados pangandikanipun Raden Ngabehi Ranggawarsita ingkang sinerat wonten ing serat Kalatidha pupuh Sinom punika:

Amenangi jaman edan,

ewuh aya ing pambudi,

melu edan nora tahan,

yen tan melu anglakoni,

boya keduman melik,

kaliren wekasanipun,

dilalah kersa Allah,

begja-begjane kang lali,

isih begja, kang eling lawan waspada.

Ratune ratu utama,

patihe patih linuwih,

pranayaka dha raharja,

panekare becik-becik,

parandene tan dadi,

paliyasing kala bendu,

malah mangkin andadra,

reribet kang ngreribeti,

beda-beda hardane wong sanegara.

Para lenggah ingkang satuhu kinurmatan,

Makaten ingkang saged kula aturaken lan mbokbilih kathah atur ingkang boten nujuprana saestu kula nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami panjenengan sadaya. Nuwun, maturnuwun.

(Sumaryono, 2008)

 1. B. Negesi Tembung

Menapa tegesipun tembung-tembung ing ngandhap punika?

1. sumawana        :

2. kumawantun    :

3. kalodhangan    :

4. kasub                :

5. laladan             :

6. mliginipun        :

7. kupiya              :

8. ngrembaka       :

9. Pambudi          :

10. melik              :

11. kaliren       :

12. wekasanipun:

13. eling         :

14. lawan        :

15. waspada   :

16. pranayaka :

17. panekare   :

18. parandene :

19. paliyasing :

20. hardane    :

 1. C. Gladhen

Kawangsulana pitakenan ing ngandhap punika kanthi jangkep!

 1. Kaseratna temanipun sesorah ing nginggil!
 2. Kadospundi kawontenanipun budaya Jawi ing jaman sapunika tumrap para mudha?
 3. Kaandharna perangan-peranganing sesorah ing nginggil punika!
 4. Kaandharna menapa wigatosing rembag/isi sesorah ing nginggil punika!
 5. Kaandharna kadospundi kawontenanipun jaman edan miturut R.Ng. Ranggawarsita ing serat Kalatidha pupuh Sinom punika!
 6. Sekar macapat Sinom ing nginggil kadamela basa gancaranipun, dene basanipun migunakaken basa jawi krama!

II. MICARA

 1. A. Nyekaraken Sekar Sinom
  1. Saderengipun miwiti nyekaraken sekar sinom , cobi cakepan ing ngandhap menika dipuntiti langkung rumiyin, supados anggenipun nyekaraken boten geseh kaliyan isining sekar.
  2. Kasekaraken adhedhasar balunganipun.
  3. Menawi sampun  lanyah saweg kalajengaken cakepanipun utawi ukaranipun,
  4. Gladhen ingkang saestu dupunwangsuli ngantos layah.

Sinom

1   2    2    2  .   2    2          2.1 23 . 0

A –me -na- ngi   ja  man       e       dan,

1  1     1  1.    2      3.     1.21 6.5 .0

e-wuh a –ya  ing   pam- bu           di,

1        2     3     3.2.1 6       5   653 21

Me-   lu     e-    dan      no- ra    ta     han,

6       1      1     1    1     1     23 1.2.1.6

Yen  tan   me-  lu   a- ngla –  ko –  ni,

1       2     2      2      2   2.1 2.3

Bo – ya    ka-  dum-an  me-         lik,

1      1     1        1     1          1       1.23 2

Ka –  li –  ren    we-   kas  –  an-      i –    pun,

3     5     5      5        5 .   6.5.3 2.1 .  0

Di –la – lah   ker  –  sa      Al  –    lah,

6      1       1         1         1       1         2.3 1.2.1.6

Be – gja –  be  –   gja –    ne    kang      la    –     li,

2      3      3       3.         2        2      2        2     2           23 1  6 1.2.   0

Lu – wih  be  – gja,       kang    e –  ling     la – wan        was –     pa –        da.

Ratune ratu utama,

patihe patih linuwih,

pranayaka dha raharja,

panekare becik-becik,

parandene tan dadi,

paliyasing kala bendu,

malah mangkin andadra,

reribet kang ngreribeti,

beda-beda hardane wong sanegara.

III. MAOS

A. Waosan

Kawaosa kanthi premati sekar macapat dhandhanggula ingkang kaserat mawi aksara Jawi ing ngandhap   menika lajeng kaserata aksara latinipun saha kawangsulana pitakenan ing ngandhapipun!

 • Sekar Macapat Dhandhanggula

ÄpminTkunimsSifasih,   atutruunÒ|tTnShprunT|=zn¿ai=srinlnWezi[nN,

ftnGi=g=srmB|t¿lmunH[fohcketTi=ati,[ynCedkTnShmult¿

sifasihtuau,pinDmimilnMinÒ|n,a[yonimsPdanetepPiwjib¿

sifasihbebºyn¿,

B. Gladhen

 1. Kawangsulana pitakenan ing ngandhap menika adhedhasar sekar macapat dhandhanggula ing nginggil!
 2. Pamintaku Nimas sida asih. Sinten ingkang dipunkajengaken “ sida asih”?
 3. Menapa tegesipun “ atut runtut tansah reruntungan”?
 4. Kekalihipun datan ginggang  sarambut”. Menapa tegesipun?
 5. Sida asih kados mimi lan mintuna. Mimi lan mintuna menika menapa sarta menapa tegesipun?
 6. Sida asih bebrayan mangun bale wisma. Menapa tegesipun bebrayan?

C. Waosan

Kawaosa kanthi premati sekar macapat Asmaradana ingkang kaserat mawi aksara Jawi ing ngandhap   menika lajeng kaserata aksara latinipun lajeng kawangsulana pitakenan ing ngandhapipun!

 • Sekar Macapat Asmaradana

Ägegr[nN[w=oakºmi, fufubnDfufurup, amu=atipwitT[nN,

luputPisnKenpisn¿[ynGmP=luwihgmP=,[ynH=[zlH=[zlKl=ku=,

tnKentinumBsH/t.

D. Gladhen

Kawangsulana pitakenan ing ngandhap menika adhedhasar sekar macapat asmaradana ing nginggil!

a. Gegarane wong akrami. Wong akrami menika tiyang ingkang kados pundi?

b. Menapa gegaranipun tiyang akrami?

c. Ingkang nama tresna menika boten nyawang  bandha lan rupa, leres menapa boten?

d. Tresna menika gampang-gampang susah. Kados pundi pamanggihipun para siswa?

e. Menapa tresna saged dipuntumbas ngangge arta?

IV. NYERAT

 1. A. Tembang Macapat

Tembang Macapat uga diarani tembang cilik. Tembang macapat duwe paugeran:

 1. Guru gatra         : cacahing gatra saben sapada ( bait )
 2. Guru wilangan   : cacahing wanda ( suku kata ) saben gatra utawa larik
 3. Guru lagu          : tibaning swara ing pungkasaning gatra ( dhong-dhing )

Upamane paugeran tembang Sinom kasebut:

 1. Guru gatra         : saben sapada ana 9 gatra
 2. Guru wilangan   : 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12
 3. Guru lagu          : a, i, a, i, i, u, a, i, a

Dene paugeranipun tembang Sinom: 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a

B.    Pangeling-eling

Amrih gampil anggenipun ngemut-emut nama saha urutaning sekar Macapat. Saleresipun sekar macapat menika nggambaraken lampahing gesang manungsa saking lair ngantos seda (daur hidup).

 1. Tiyang nembe lair tembangipun………
 2. Menawi sampun lair, dipuntetah, dipungandheng, dipungedhong tembangipun……
 3. Lare saya ageng dados rumaja utawi anem tembangipun…… tegese si enom.
 4. Para rumaja ( mudha-mudhi ) sami tuwuh rasa tresna tembangipun ……tegese nandhang asmara.
 5. Rumaja ingkang nandhang asmara menika seneng, endah, manis, tembangipun……
 6. Menawi sampun palakrama gesang ingkang manunggal kaliyan garwa tegesipun ayem tentrem sagarwa putra tembangipun ………… tegesipun manunggal utawi cocok.
 7. Saya dangu saya seuh, raos kumambang antawisipun gesang ing donya lan akherat. Tiyang lajeng mangertos menawi donya menika dados lantaraning gesang ing akherat tembangipun………
 8. Sasampunipun mangertos lajeng ngrumaosi wigatosipun pados sanguning seda mundur saking kapentinganing kadonyan tembangipun………
 9. Saya sepuh lajeng ngungkuraken ing kadonyan kangge nyamektakaken ( siap-siap) menawi sawanci-wanci kapundhut ingkang kuwasa tembangipun……
 10. Nyawa utawi ruhipun medal saking raga tembangipun…………
 11. Menawi sampun seda lajeng dipunbuntel, namanipun dipunpocong tembangipun………

Paugeran kasebut banjur gawenen tabel!

No.

Jenenge Tembang

Paugeran

1.
2.
3. Sinom 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

C. Gawe Tembang

Carane gawe tembang macapat.

 1. Nemtokake isine tembang, Yen  isine akeh milih tembang sing larike akeh. Yen isine sithik milih tembang sing cekak. Isine akeh uga bias milih tembang sing cekak. Yen durung rampung sapada, bisa dibacutake pada sabanjure.
  1. Nemtokake jenenge tembang.
  2. Gawe cengkorongan paugeran tembang
  3. Ngisi saben larik tembang.
  4. Milih tembung sing mentes ( cocok ).
  5. Ditliti maneh yen ana sing durung bener.
Gladhen nyerat sekar macapat.

Cobi dipuntingali sepisan malih paugeranipun sekar macapat!

J Para siswa mesthinipun sampun cetha menawi sekar menika nggadhahi paugeran ingkang sampun gumathok, inggih menika guru gatra, guru wilangan, saha guru lagu.

J Cobi para siswa gladhen nyerat sekar Macapat Sinom, kalih pada kemawon kanthi wosing rembag bab budi pakerti ingkang sae. Menawi sampun kadamela basa gancaranipun mawi basa Jawi krama.

Advertisements
%d bloggers like this: