G. TES AKHIR SEMESTER 1

TES AKHIR SEMESTER 1

Kawangsulana pitakenan-pitakenan ing ngandhap menika kanthi ngeping ( X ) ing pilihan ingkang kaanggep leres!

  1. wonten ing salebetipun bingkai ke Indonesiaan.
  2. tuwuh minangka identitas dhiri.
  3. dipunleksanakaken lestantunpun  sesarengan kaliyan ngrembakanipun basa Nasional.
  4. minangka perangan integral kabudayan bangsa Indonesia.
  5. minangka bingkai budaya jawi.
  6. Basa jawi ingkang buku kangge gineman padintenan, inggih menika:
   1. basa jawi madya, ngoko lugu, ngoko andhap lan basa jawi krama
   2. basa jawi madya, ngoko, ngoko andhap, lan basa jawi krama inggil
   3. basa jawi ngoko, basa jawi madya, basa karma lan krama inggil
   4. basa jawi ngoko, basa jawi karma lugu lan basa jawi krama
   5. basa jawi ngoko lugu, basa jawi karma andhap lan basa jawi krama inggil
   6. Basa jawi ingkang kangge caos pakurmatan ingkang paling ngajeni tiyang sanes nalika gineman, inggih menika:
    1. basa jawi madya
    2. basa jawi krama lugu
    3. basa jawi ngoko alus
    4. basa jawi ngoko andhap
    5. basa jawi krama inggil
    6. Basa Jawi ingkang suka pakurmatan dhateng tiyang sanes ingkang sampun kulina, nalika gineman ngginakaken basa Jawi:
     1. basa jawi ngoko andhap
     2. basa jawi ngoko madya
     3. basa jawi ngoko lugu
     4. basa jawi krama lugu
     5. basa jawi krama andhap
     6. Tiyang nalika gineman menika kedah ngangge tatanan, ingkang dipunwastani “ sad guna wicara”, sad guna wicara inggih menika:
      1. 8 prekawis nalika gineman
      2. 9 prekawis nalika gineman
      3. 6 prekawis nalika gineman
      4. 7 prekawis nalika gineman
      5. 5 prekawis nalika gineman.
 1. Kadospundi caranipun njagi lestantunipun lan ngrembakakaken basa lan budaya Jawi:
 1. Raden kumbakarna putranipun sinten?
  1. Dewi Uma kaliyan Resi Wisrawa
  2. Begawan Sumali kaliyan Dewi Sukesi
  3. Begawan Sumali kaliyan Dewi Uma
  4. Dewa Wisrawa kaliyan Dewi Sukesi
  5. Resi Wisrawa kaliyan Dewi Sukesi
  6. Sebab menapa dipunwastani Kumbakarna?
   1. sebab kupingipun kwali
   2. sebab kupingipun ageng
   3. sebab kupingipun amba
   4. sebab minangka adhinipun Dasamuka
   5. sebab kupinipun kumba.
   6. Sinten ingkang mlebet wonten ing lathinipun Raden Kumbakarna?
    1. Dewi Sukesi
    2. Dewi Sinta
    3. Raden Indrajid
    4. Dewi Uma
    5. Dewi Shinta
    6. Raden Kumbakarna dados Senapati perang sebab nuhoni watak satriya estu mbelani:
     1. Prabu Dasamuka minangka sedherek sepuhipun.
     2. Negari Ngalengka Diraja
     3. Dewi Shinta
     4. mBiyantu Prabu Dasamuka ngrebut Dewi Shinta
     5. Negari Pancawati
     6. Dayanipun aji Cirakalasapta inggih menika:
      1. Swantenipun saged kados gludhug
      2. Netrane saged sumorot kados srengenge
      3. Anggene dhahar telas kathah lan ngunjukipun ugi telas kathah.
      4. Saged tilem dangunipun 1000 taun
      5. Saged damel mengsahipun miris lan ajrih.
      6. Cariyos Kumbakarnan kapethik saking kitab menapa?
       1. Ramayana                                                              d. Baratayudha
       2. Mahabarata                                                 e. Bima Suci
       3. Rama Wijaya
       4. Garwanipun Raden Ramawijaya ingkang dipunrebat Prabu Dasamuk, inggih menika:
        1. Dewi Sumali                                                            d. Dewi Shinta
        2. Dewi Uma                                                               e. Dewi Sukethi
        3. Dewi Sumitra
       5. psiwisºw   Aksara jawi menika yen kawaos:
        1. Pasi Wissrawa                                                        d. Resi Wissrawa
        2. Pesi Wissrawa                                                        e. Ressi Wisrawa
        3. Resi Wisrawa
       6. Dewi Sukesi, menawi kaserat ngangge aksara jawi, ingkang leres:

a. fewigu[ksi                                                       d. [fwisukesi

b. fewisu[ksi                                                       e. [fw igu[ksi

c. [fwigukesi

15. wirklsupT seratan jawi menika yen kawaos:

a. wiraka lasupta

b. warakala sputa

c. sirakala sputa

d. cirakala sputa

e. ciraka lasupta

16. Aksara jawi murda gunggungipun wonten 7 inggih menika:

a. Na,ka,ta,sa,ba,pa,ja

b. Na,ka,ta,sa,ba,pa,la

c. Na,ka,ta,sa,ba,ga,pa

d. Na,ka,ta,sa,la,pa,ga

e. Na,ka,ta,sa,ba,ja,pa

17. Aksara swara gunggungipun wonten gangsal, inggih menika:

a. A, E, I, O, U

b. A, p, l,E, A

c. I, b, t, U, b

d. I, E, b, U, O

e. E, d, s, U, O

18. Aksara swara ginanipun kangge nyerat aksara:

a. vokal saking basa manca.

b. konsonan saking basa manca.

c. vokal lan konsonan saking basa manca.

d. rangkep konsonan lan vokal saking basa manca.

e. ngrangkep konsonan lan vokal saking basa manca.

19. Aksara swara saged dipun sukani sandangan:

a. wignyan, layar lan pepet.

b. wignyan, cecek lan taling.

c. wignyan, layar, cecek lan taling

d.wignyan, cecek lan layar.

e. wignyan, layar, cecek lan wulu.

20. Aksara rekan dipun ginakaken minangka:

a. pasangan, dipun pasangi lan dados sandangan.

b. pasangan, dipun sandhangi lan dipunpasang.

c. pasangan, siqed (patenan) lan sandhangi.

d. pasangan, dipun pasangi lan dipun pangku.

e. pasangan, di pun sandangi lan dipun pasangi.

21. Geguritan minangka salah saktunggalinng seni bab sastra, igkang dipun wastani “kasusastran”  dipunwastani kasusastran sebab gadah fungsi:

a. UTILE

b. DULCE lan UTILE

c. DULCE

d. USED

e. URGENTLY

22. Ingkang kedah dipun gatosaken nalika maos geguritan inggeh menika= 4N,4W, wau inggeh menika:

a. wicara, wiraga, wirasa, wiratma.

b. wiraga, wirasa, wicara, wiratma.

c.wirsasa, wiratma, wirama, wirasa.

d. wiraga, wirasa, wirama, wicara.

e. wiraga, wirasa, wirama, wicara.

23. Cerkak utawi cerita cekak kalebet jinising karangan ingkang awujud:

a. puisi

b. geguritan

c. prosa

d. novel

e. prosa lirik

24. Karangan ingkang nggambarke kawontenan salah satunggaling papan ingkang adhe dhasar kasunyatan, menapa wontenipun dipunwastani karangan:

a. narasi.

b. paparan (eksposisi).

c. argument.

d. deskripsi.

e. persuasi

25. “Bapak-bapak, ibu-ibu, saha para kadang sutresna dalah sedaya pandhemen ringgit purwa, boten ngantos sami kesupen bilih benjang dinten sabtu malem minggu surya 18 Februari warsa 2009 badhe dipungelar pagelaran ringgit wacucal sedalu natas wiwit tabuh 21.00 iring kilen dumugi paripurna, wonten ing Sasana Hinggil Dwi Abad Alun-alun Kidul kanthi dhalang Ki Manteb Sudarsono. Kanthi lampahan “Wahyu Cakraningrat”. Pagelaran ugi badhe karegengaken mawi dhagelan kanthi bintang tamu Bambang Rabies lan Dalijo, ugi badhe karegengaken campur sari “Maju Lancar” kanthi bintang tamu Manthous ingkang sampun kaloka.”

Karangan ing nginggil wau, wujudipun kalebet jinising karangan:

 1. Persuasi
 2. Narasi
 3. Deskripsi
 4. Argumentasi
 5. Eksposisi

26. Ing Basa Jawi wonten unen-unen utawi paribasan “ Ajining dhiri dumunung saka lathi”, ingkang ateges:

a. ajining dhiri tiyang menika saking tumindakipun

b. ajining dhiri tiyang menika saking ucapanipun

c. ajining dhiri tiyang menika saking busananipun

d. ajining dhiri tiyang menika saking basanipun

e. ajining dhiri tiyang menika saking swantenipun..

27. Upacara tingkeban kangge mengeti:

a. pengetan 35 dinten sasampunipun bayi lair.

b. pengetan 40 dinten sedanipun salah satunggaling tiyang

c. pengetan selapanan sasampunipun ijab Qobul

d. pengetan pitung wulan umuripun kandhutan

e. pengetan gangsal dinten sasampunipun ijab qobul

28. Sesorah utawi medhar sabda tegesipun:

a. ngendika kkangge nglairaken gagasan

b. ngendika piyambak kangge nglairaken gagasan

c. ngendika kangge nglairaken gagasan kanthi lisan

d. ngendika kanthi lisan kangge nglairaken gagasan

e. ngendika kangge nglairaken gagasan kanthi lisan ing sangajengipun tiyang sanes.

29. Urut-urutaning sesorah utawi cengkorongan sesorah inggih menika:

a. salam pambuka, bebuka, purwaka, wigatosing atur, pangajeng-ajeng, panutup

b. salam pambuka, purwaka, iisi utawi wigatosing atur, pangajeng-ajeng lan panutup

c. bebuka, salam pambuka, purwaka, wigatosing atur, pangajak lan panutup

d. salam, pambuka, purwaka, wigatosing atur, pangajak lan panutup

e. salam, pambuka, panuwunan, purwaka wigatosinng atur, pangajeng-ajeng, panutup.

30. Serat ingkang isinipun prekawis pribadhi dipunwastani:

a. serat ulem

b. serat prajanjen

c. serat wesel

d. serat iber-iber

e. serat paturan

31. Serat ingkang isinipun kabar pribadi, dene bab ingkang dipunandharaken saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat dipunsebat ……

a. serat iber-iber

b. serat ulem

c. serat lelayu

d. serat kitir

e. serat prajanjen

32. Tuladhanipun paprenahan ing serat pribadhi inggih menika …..

a. sembah sungkem

b. sungkem pangabekti kula

c. salam taklim kula

d. mitra tuhu

e. salam kangen

33. Peranganipun serat ingkang suraosipun kabar keslametan lan pandonga dhumateng tiyang sanes ingkang dipunkintuni serat, kalebet ….

a. adangiyah

b. pambukaning serat

c. surasaning serat

d. panutuping serat

e. paprenahan serat

Tuladha perangane serat iber-iber.

 1. ……………………
 2. ……………………

3.  ……………………

4.  ……………………

5.  ……………………

6.  ……………………

 1. …………………….
 2. …………………….

9.   …………………………

34. Satata basa dumunung ing nomer …..

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

35. Paprenahan dumunung ing nomer ……

a. 3

b. 4

c. 6

d. 7

e. 8

36. Isinipun pangajeng-ajeng lan nyuwun pangapunten menawi anggenipun damel serat wonten kalepatan utawi atur ingkang kirang prayogi, kalebet perangan nomer……

a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

e. 9

37. ….. ” Layon badhe kasarekaken ing Sasana Laya Jetis Bantul …..”, Tuladha kasebat kalebet peranganipun serat …..

a. iber-iber

b. ulem

c. lelayu

d. kitir

e. prajanjen

38. Serat ingkang isinipun cekak aos menapa perlunipun, kawastanan ….

a. serat iber-iber

b. serat ulem

c. serat lelayu

d. serat kitir

e. serat prajanjen

39. Wong kang ora bisa migunakake tata krama kanthi becik bakal  ……..

a. mindhak ajining dhirine

b. dikurmati

c. kojur uripe

d. diajeni wong liya

e. dadi tuladha urip sing utama.

40. Budaya timur minangka budaya kang adiluhung, dene budaya barat minangka budaya  kang …….

a. ana sambung rapete karo kasusilan

b. luhur kapribadene

c. alus budi pakertine

d. nengenake kepraktisan lan logika tinimbang rasa

e. apik tata kramane

41. Tata krama nduweni teges kayata ing ngisor iki, kajaba …..

a. unggah-ungguh

b. prayoga

c. subasita

d. tindak-tanduk

e. tata trapsila

42. Tata kramanipun pitepangan kasebat ing ngandhap menika, kejawi …..

a. grapyak lan sumanak

b. nyingkiri tetembungan ingkang damel sakiting manah

c. migunakaken basa ingkang sae

d. ngendikan alon-alon sanget

e. nggatosaken ngendikanipun tiyang sanes.

Gugur Gunung

Ayo kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja

Kene kene kene kene gugur gunung tandhang gawe

Sayuk-sayuk rukun bebarengan ro kancane

Lila lan legawa kanggo mulyaning negara

Siji loro telu papat maju papat papat

Diulang ulungake mesthi enggal rampunge

Holobis kuntul baris Holobis kuntul baris

Holobis kuntul baris Holobis kuntul baris

43. Piwulang budi pekerti saka tembang Gugur Gunung kaya ing ngisor iki, kajaba ….

a. sing rukun karo kanca, tangga lan sedulur

b. nyambut gawe dhewe-dhewe

c. gotong royong bisa ngraketake paseduluran

d. nyambut gawe kanthi ikhlas

e. dadi wong bisa labuh negara, amrih negara lan bangsa mulya.

44. Menapa tegesipun tembung karyaning …..

a. rampung

b. nganakake

c. nyenengake

d. pagaweyane

e. urun tenaga

45. Nandhangi pakaryaning negara kanthi cara gotong royong tanpa opah diarani ….

a. gugur gunung

b. gugon tuhon

c. guyub rukun

d. nggulawentah

e. gulung koming

Kinanthi

//Prayogane wong padha anut / mring prentahing guru nadi /

lamun maksih aneng wisma / wajib bekti yayah wibi /

saben dina nambut karya / kajaba sinau mesthi //

46. Dados murid prayoginipun kedah miturut dhateng sinten?

a. prentahing yayah

b. prentahing wibi

c. prentahing guru

d. prentahing sesami

e. prentahing dhiri pribadi

47. Unen-unen ingkang dumados saking kalih utawi sekawan gatra, dene gatra awal minangka sampiran, gatra akhir minangka isi. Andharan menika dipunsebat ….

a. paribasan

b. parikan

c. wangsalan

d. cangkriman

e. bebasan

48. Ngasah arit nganti landhep

Dadi murid kudu …………….

a. p}=kel¿,

b. s}gep¿,

c. pinTe/

d. pºigel¿,

e. peqel¿.

49. Caranipun damel karangan ingkang leres kados ta ing ngandhap menika, kejawi ….

a. milih tema ingkang trep

b. damel irah-irahan

c. damel cengkorongan

d. milih tembung ingkang sae lan mentes

e. ukaranipun mirunggan

50. Negara Australia dadi mitra dagang karo Indonesia ing babagan gandum lan impor sapi. Tembung mitra tegesipun ……

a. mungsuh

b. batur

c. kanca

d. sedulur

e. tepungan

51. Ilmu kudu diluru kanggo nggayuh mulyaning urip. Diluru tegese……

a. ditinggal

b. digoleki

c. disimpen

d. dipraktekake

e. dibuang

52. Aja ngremehake wong liya, jalma tan kena kinira. Dasanamaning jalma …….

a. putra

b. biyung

c. raga

d. wanita

e. manungsa

53. Aja gawe kisruh, kahanan wis tentrem padha golek perkara. Bebasanipun……..

a. anggenthong umos

b. emban cindhe embank siladan

c. ngubak-ubak banyu bening

d. rebut balung tanpa isi

e. kadang konang

54. Caranipun nglestantunaken kabudayan tradisional kadosta, kejawi ….

a. damel dokumen

b. dipunwucalaken ing pawiyatan

c. cariyos gethok tular

d. katindakaken ing masyarakat

e. panganggep kunaning budaya tradisional.

55. Sinjangipun sae sanget menika motif sidamukti. Sinjang nggadhahi teges ….

a. kebaya

b. jarik

c. beskap

d. iket

e. keris

56. Ä n=gpPri=gitWcucl¿,

Latinipun ……

a. nanggap wayang kulit

b. nanggap wayang purwa

c. ayem tentrem

d. syukuran panen raya

e. nanggapa ringgit wacucal.

57. Sekar macapat wonten pinten ….

a. 8

b. 9

c. 10

d. 11

e. 12

58. Carane gawe tembang kang bener yaiku …..

a. gawe cengkorongan paugeran tembang

b. nemtokaken tema

c. gawe judul

d. antarane tema, judul lan isi sambung

e. tulisane sing apik lan cetha.

59. Jaman sing kebak bebendu diarani …..

a. jaman Orla

b. jaman Orba

c. jaman Reformasi

d. jaman edan

e. jaman kamardikan

60. Beda-beda hardane wong sanegara. Hardane tegese …..

a. kepenak

b. alangan

c. kekarepane

d. cita-citane

e. kahanane

B. Kawangsulana pitakenan-pitakenan ing ngandhap menika kanthi pratitis!

1. Kasebatna saha katerangna peranganipun serat iber-iber kanthi jangkep!

2. Ing serat iber-iber wonten perangan paprenahan, paprenahan menika nerangaken bab menapa?

3. Menapa ingkang dados ancas lan tujuwanipun sesorah?

4. Kasebatna bab-bab ingkang wigati nalika sesorah!

5. ajini=dirifumunu=sklqi Aksara Jawi menika kawaosa suraosipun!

6. Ruwatan murwakala limrahipun kangge ngruwat menapa?

7. Menapa tegesipun bocah uger-uger lawang?

8. Miturut kawruh Asthabrata kadospundi waakipun lemah?

9. Menapa suraosipun saking tembang “gugur gunung?”

10. Ing tembang campursari menapa ingkang tansah ngelingaken manungsa supados boten nilar bab kabudayan tatakrama?

SUGENG MAKARYA

Advertisements
%d bloggers like this: